Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt Markvoort Computers, gevestigd te Wijhe aan de
Langstraat 36, aangeduid als MC en haar contractspartner als afnemer.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met MC.

1.3
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden MC heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes

2.1
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2
De prijscouranten en prijsvermeldingen van MC zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van MC op haalbaarheid is beoordeeld. MC heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen

4.1
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5. Prijzen

5.1
De zaken van MC worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling door de afnemer. De diensten van MC worden verricht tegen de prijs die MC na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering

6.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt MC de wijze van verzending. In geval MC de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van MC. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3
In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door MC op te geven opslagplaats, heeft MC het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan MC toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen

7.1
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van MC.

7.2
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat MC na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij MC een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.

8. Betaling

8.1
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval MC een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3
Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan MC verschuldigd van 1,0% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

8.4
Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en MC tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan MC te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.5
Niet tijdige betaling geeft MC het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.6
MC is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door MC te verrichten prestaties, een en ander op een door MC aan te geven wijze.

8.7
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.8
In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.9
MC staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door MC uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2
Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van MC de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.

9.3
De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MC de zaken aan MC ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan MC of aan de door MC aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

10. Reclames

10.1
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan MC kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt MC geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

10.2
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3
Indien een reclame door MC gegrond wordt bevonden, heeft MC het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan MC worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4
De afnemer dient in een voorkomend geval MC onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.5
Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. MC aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MC op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin MC deze zaken aan de afnemer afleverde.

10.6
Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

11. Garantie

11.1
MC staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt minimaal 1 jaar garantie of fabrieksgarantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3
Indien de afnemer aan MC een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van MC. De afnemer zal alsdan MC vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

11.4
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan MC verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van MC zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.5
Op alle batterijen ouder dan een half jaar, aansluitsnoeren en spanningsadapters ouder dan een jaar, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft MC garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

11.6
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door MC op te geven adres.

11.7
Voor zaken met een door andere dan MC bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.8
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A:
indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

B:
indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens MC zijn verricht.

C:
bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

D:
indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E:
indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F:
indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.


12. Handelsmerk

12.1
De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door MC afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

13. Aansprakelijkheidsbeperking

13.1
MC, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

13.2
Onverminderd het vorenstaande is MC in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A:
wegens niet, of niet tijdige levering, mits MC dit tijdig bij afnemer bekend heeft gemaakt;

B:
voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C:
in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;

D:
indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;

E:
voor schade veroorzaakt door geleverde software;

F:
voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers.


13.3
Indien MC in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt MC slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

13.4
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is MC nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

13.5
De afnemer zal MC vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens MC.

13.6
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MC of haar leidinggevende ondergeschikten.

14. Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door MC niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan MC niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor MC als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

14.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van MC alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door MC redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

14.3
MC heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. MC is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MC gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. MC behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

14.4
MC heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

15. Ontbinding

15.1
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens MC niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die MC te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2
In gevallen onder 1 genoemd, heeft MC het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3
MC is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

15.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst MC schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.

15.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door MC verrichte prestaties, en heeft MC onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

16. Terugname

Markvoort Computers
Langstraat 36
8131 BC  Wijhe
Telefoon: 0570-547012

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 38021736